Përllogaritje e Kredisë

Jepni informacionin për KREDINË tuaj:
1) Shuma e kredisë (ALL, USD, EUR):
2) Norma vjetore e interesit:
3) Afati i Kredisë (në vite):
Informacioni mbi KREDINË tuaj:
4) Kësti mujor:
5) Pagesa totale:
6) Interesi total:

 

*Ky përllogaritës shërben vetëm për informacion dhe nuk përmban asnjë detyrim.

Shembull vetëm për ilustrim:

Kredi për blerje apartamenti me interes Bono Thesari (12m) + 3%:

Shuma: 2.000.000 ALL
Norma aktuale e Bonove të Thesarit (12m): 9.24 % (Kjo nuk është norma reale e Bonove, është vetëm një shembull)
Norma nominale e Interesit të Kredisë: 9.24% + 3% = 12.24% (Norma e Interesit varet nga norma e Bonove të Thesarit)
Kohëzgjatja e kredisë: 15 vjet
Pagesat mujore për vitin e parë: 24.394 ALL
Norma Efektive e Interesit NEI (Norma vjetore e interesit duke përfshirë komisionet): 12.67%

* NEI përllogaritet duke u bazuar në nomën nominale të interesit, pasi merren parasysh të gjitha shpenzimet e detyrueshme të kredisë (siç përmenden në Kontratën e Kredisë)