Pagesat e Taksave dhe Tarifave Doganore

Ju mund të paguani taksat, sigurimet shoqërore dhe detyrimet doganore të shoqërisë suaj nëpërmjet llogarive tuaja të biznesit në bankën tonë.