Urdhri Automatik është një shërbim që i ofrohet klientëve për të kryer pagesa periodike në shuma fikse automatikisht nga Llogaria Rrjedhëse. Klienti mund të kryejë pagesa të ndryshme, si: qiraja, abonimet e ndryshme, etj.