Kreditë Dokumentare ose Letrat e Kredisë janë mjete pagese të lëshuara nga banka me kërkesë të klientit. Pagesa e një Letër Kredie kryhet kundrejt paraqitjes së listës së dokumenteve, që duhet të dorëzohen në përputhje me termat dhe kushtet e Letrës së Kredisë. Letrat e Kredisë janë mënyra më efikase dhe e sigurt për kryerjen e pagesës në transaksionet tregtare ndërkombëtare. Ato nuk kufizohen vetëm te kryerja e pagesës për blerjen e mallrave, por edhe për blerjen e shërbimeve dhe zbatimin e projekteve të posaçme.

Letrat e Kredisë janë subjekt i Rregullave Standarde dhe Praktikës për Kreditë Dokumentare (Botim i ICC nr. 600) Banka jonë iu ofron klientëve tanë Korporata dhe NVM:

• Lëshimin e Letër Kredisë së Importit
• Këshillim për Letër Kredinë e Eksportit
• Këshillim të klientëve për transaksionet e Letër Kredisë nga një staf i specializuar

Letër Kreditë e Importit lëshohen nga Tirana Bank në rastet kur klientët e saj blejnë (importojnë) mallra ose shërbime nga partnerët e tyre. Në këtë lloj transaksioni, Tirana Bank ndërmerr një angazhim të pakthyeshëm, për llogari të klientit të saj, për të paguar përfituesin, kundrejt paraqitjes nga ana e këtij të fundit të listës së dokumenteve plotësisht në përputhje me kushtet e vendosura në Letër Kredinë.

Letër Kredia e Eksportit Në rastet kur klientët tanë eksportojnë mallra ose shërbime, ne sugjerojmë që pagesa nga blerësit për llogari të tyre të kryhet përmes një Letër Kredie. Në këtë rast, Tirana Bank merr Letër Kredinë e lëshuar në favorin e klientit të saj me mesazh SWIFT ose me Letër nga banka e importuesit (banka lëshuese).