Garancitë Bankare dhe Letër Kredia "StandBY"

Letër Garancia, e njohur edhe si Garancia Bankare është një angazhim me shkrim i lëshuar nga Tirana Bank (Garantori), i lëshuar në emër të aplikantit dhe në favorin e palës përfituese, për të kryer pagesën deri në shumën e specifikuar në garanci, pas marrjes së një kërkese për pagesë, me shkrim nga përfituesi, në rastin e mospërmbushjes nga ana e aplikantit të detyrimit që është objekt i kësaj garancie. Garancitë Bankare janë subjekt
i Rregullores Standarde të Garancive Bankare (URDG), Botimi i ICC-së Nr. 758