Kredia Konsumatore e Pasiguruar

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë klientët, për të mbuluar nevojat financiare (mallra të konsumit, makina, mobilje shtëpie, pajisje shtëpiake, pushime, shpenzime personale etj.).

Afatet dhe kushtet e kreditimit:

Monedha: EUR / LEK

Shuma e financimit:

 • Min: 1,000 EUR / 125,000 LEK
 • Max: 10,000 EUR / 1,250,000 LEK për klientët Mass
 • Max: 15,000 EUR / 1,875,000 LEK për klientët Affluent
 • Kohëzgjatja: deri në 10 vjet

 

Normat e Interesit:

 

Monedha Klient Pagamarrës Klient  Standart
Lek Bono Thesari12M + 8%, Min 8.5% Bono Thesari 12M + 10%,Min 10%
Lek deri ne 500,000 ALL (pa garantor) Bono Thesari12M + 10%, Min 10% N/A
Eur EURIBOR 12M + 10%, Min 10% EURIBOR 12M + 12%, Min 12%
 • Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.
 • Nese keni biznesin tuaj :
 • Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
 • Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat

* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Informacion parakontraktor për Kredinë Konsumatore të Pasiguruar