Kredi për Blerje / Ndërtim Shtëpie dhe Blerje Toke

Tirana Bank ofron mbështetje financiare për të gjithë klientët Retail që duan të financohen për:

 • Blerjen / Ndërtimin e një prone banimi
 • Qëllime  Investimi
 • Blerja e një ngastre toke (shoqëruar me një plan investimi dhe leje ndërtimi)
 • Transferimi i një shume kredie nga një bankë tjetër

Afatet dhe kushtet e kreditimit

Monedha: EUR/ LEK

Shuma e financimit:

 • Min:  5,000 EUR / 625, 000 LEK;
 • Max: 300,000 EUR / 37,500,000 LEK Klientë Mass
 • Max: 800,000 EUR / 100,000,000 LEK Klientë Affluent;
 • Kohëzgjatja: deri në 30 vjet;

Limiti i financimit: deri në 80% te vlerës së shtëpise që do të blihet/ndërtohet;                                                                

Normat e Interesit:       

Monedha Klienti Pagamarrës Klienti Standart
Lek Bono Thesari 12M + 1.6%, Min 4% Bono Thesari 12M + 2.2%, Min 4%
Eur EURIBOR 12M + 4%,Min 4% EURIBOR 12M + 4%, Min 4%
 • Mënyra e pagesës: Principali dhe interesi paguhen me këste të barabarta mujore;
 • Garancitë: Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjeter që plotëson kushtet e Bankës;

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.
 • Nese keni biznesin tuaj :
  Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)
  Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat

 

 • Dokumentacioni i pronës/kontrata e shit-blerjes
 • Në rast ndërtimi të shtëpisë, kërkohet Leje Ndërtimi dhe/ose preventiv i punimeve


* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Informacion parakontraktor për Kredi për Blerje / Ndërtim Shtëpie dhe Blerje Toke